Privacyverklaring Willemijn van Gent, zangdocent-stemcoach 

Algemeen 

Dit is de privacyverklaring van Willemijn van Gent zangdocent-stemcoach, een eenmanszaak gevestigd te Den Haag (2517 EA) aan de Groot Hertoginnelaan 3. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die deze onderneming verricht. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Willemijn van Gent is zelf als persoon de aangewezen verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens door haar onderneming. Haar contactgegevens zijn: 

Willemijn van Gent 

Groot Hertoginnelaan 3,  

2517 EA Den Haag  

Telefoon: +31641697055 

Website: www.willemijnvangent.com   

Email: contact@willemijnvangent.com   

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Willemijn van Gent verwerkt de persoonsgegevens die zij heeft ontvangen van de personen die gebruik maken van haar diensten, danwel die deze personen via bijvoorbeeld het betalingsverkeer of sociale-media-kanalen aan haar kenbaar hebben gemaakt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

– Voor- en achternaam 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Gegevens opgeslagen in sociale-media-kanalen (indien van toepassing bijvoorbeeld leeftijd) 

– Gegevens opgeslagen rond betalingsverkeer (bankrekeningnummer en tenaamstelling rekening) 

Doelstelling gegevensverwerking 

Willemijn van Gent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het verrichten van de afgesproken diensten 

– Het geven van nazorg of andere begeleiding gebruikelijk voor muziekdocenten 

– Het incidenteel attenderen op evenementen die van belang kunnen zijn voor het verrichten van de afgesproken diensten 

– Het afhandelen van jouw betaling  

– Het voldoen aan een wettelijk plicht zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte  

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard 

Willemijn van Gent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd: 

– Naam: 5 jaar wettelijk 

– E-mailadres: 5 jaar wettelijk 

– Telefoonnummer: 5 jaar wettelijk 

– IBAN: 5 jaar wettelijk 

– Leerlingvolgsysteem: 5 jaar voor eventuele vervolg lessen 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Willemijn van Gent verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Beveiliging van jouw persoonsgegevens 

Willemijn van Gent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met voornoemde contactpersoon.  

Cookies of vergelijkbare technieken 

Willemijn van Gent gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website. Indien de door Willemijn van Gent gebruikte software echter wel persoonsgegevens verzamelt valt die verzameling – indien dus van toepassing – onder de verantwoordelijkheid van de maker van die software.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Willemijn van Gent. Ook heb je het recht op overdracht van jouw gegevens (gegevensoverdraagbaarheid). Voor het uitoefenen van deze verschillende rechten dien je contact op te nemen met de hiervoor genoemde verantwoordelijke functionaris. Willemijn van Gent zal je verzoek naar beste kunnen honoreren en daarbij haar wettelijke plichten in acht nemen.  

Om er zeker van te zijn dat het uitoefenen van een of meerdere hiervoor genoemde rechten door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er zal zo snel mogelijk worden gereageerd op je verzoek en uiterlijk binnen vier weken. 

Contact en klachten 

Indien je ontevreden bent met de bescherming van jouw persoonsgegevens of de wijze waarop aan deze privacyverklaring uitvoering wordt gegeven wordt het op prijs gesteld als je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maakt aan Willemijn van Gent. Als de afwikkeling van deze klacht niet naar wens is kan altijd contact opgenomen worden met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Voor (overige) vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Willemijn van Gent contact@willemijnvangent.com. 

7 mei 2018